Tìm thầy học đạo tự thân mình
Dùng võ sách thầy đuổi giặc Minh
Đầu núi ba đồn vây quỷ tướng
Ven sông bốn trại chặn tinh binh
Hợp quân gom ngựa chiêu hồn nước
Chém giặc giữ quê dốc sức mình
Sớm được vua yêu theo nghĩa lớn
Chân thành trọng đạo nhớ tiên sinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)