Quanh năm măng trúc với măng mai
Khoai sắn nuôi quân nhấm cỏ lai
Đào hố các nơi chờ táng giặc
Vườn không nhà trống dựng tương lai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)