Giáo đâm máu chảy vẫn ngồi đan
Mải nghĩ Binh thư thắng địch quân
Chí hợp anh hùng Trần Quốc Tuấn
Rồi thành Điện suý võ kiêm văn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)