Có thi sĩ giọng trang nghiêm tựa lính
"An Dương Vương, Người đã nghĩ suy gì"
Sao không hỏi Mỵ Châu ai ra lệnh
Phải rắc nhiều lông ngỗng lối vua đi?


Câu thơ trong ngoặc kép trích từ bài "Mỵ Châu" của nhà thơ Vương Trọng.

2-2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]