Sao cùng hiêu kính chén nâng đầy
Áo mũ dơ hình thấy thẹn thay
Hốt đập giặc trong tay áo có
Mặt tên khốn khiếp máu loang ngay

tửu tận tình do tại