Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kỷ Quân (11 bài)
- Tưởng Sĩ Thuyên (6 bài)
- Triệu Dực (4 bài)
- Trương Cửu Đàm (1 bài)
- Vương Nguyên Huân (2 bài)
Tạo ngày 14/03/2021 15:38 bởi tôn tiền tử
Uông Nhận 汪軔 (khoảng 1723-1785) tự Liễn Vân 輦雲, Ngư Đình 魚亭, người Vũ Ninh 武寧, tỉnh Giang Tây, làm quan Huấn đạo huyện Cát Thuỷ 吉水, tỉnh Giang Tây. Ông là bạn của Tưởng Sĩ Thuyên 蔣士銓, Dương Hậu 楊垕, Triệu Do Nghi 趙由儀, bốn người hợp xưng Giang Tây tứ tử 江西四子. Trước tác có Ngư Đình thi sao 魚亭詩鈔 gồm hơn hai ngàn bài thơ.