Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Viên Mai (32 bài)
- Tào Tuyết Cần (123 bài)
- Uông Nhận (3 bài)
- Kỷ Quân (11 bài)
- Tưởng Sĩ Thuyên (6 bài)
Tạo ngày 13/12/2020 09:46 bởi tôn tiền tử
Trương Cửu Đàm 張九鐔 (1719-1799) tự Trúc Nam 竹南, hiệu Dung Hồ 蓉湖, quê Tương Đàm, Hồ Nam, đỗ tiến sĩ năm 1778, nhậm chức Biên tu ở Hàn lâm viện. Có Sanh Nhã đường tập 笙雅堂集.