Chùa Thanh Lương tháng sáu,
Trời đất buồn vào thu.
Chỏm cây treo bóng núi,
Chân nhà sông Tương reo.
Quạ im ve kêu gấp,
Chuông chậm giọng kinh ru.
Núi hoang quét đất cúng,
Tạm vui hãy lên lầu.

tửu tận tình do tại