Gió hắt hiu cỏ thu quan tái,
Chẳng kham nghe còi ải Hồ già.
Trăng soi lính chiến nhớ nhà,
Sương chiều đổi sắc ngựa pha xanh vàng.
Kim Vi tối mây tang khuất ảnh,
Đất không người một cánh nhạn bay.
Cố hương đêm lệ nhỏ chày,
Thấm vào áo trận tự tay gửi người.

tửu tận tình do tại