Vừa mới hạ buồm lại kéo buồm
Lái già ròng rọc bận tay thêm
Mải ngâm chuyển khúc sông không nhớ
Cứ ngỡ nồm mai đổi bấc hôm

tửu tận tình do tại