Ba mươi sáu cống đều qua hết
Vui thuận dòng trơn hơn có dầu
Đâu biết tựa cung sông uốn khúc
Lòng vòng như thể cối say trâu

tửu tận tình do tại