Trời hè vào giữa buổi
Cây cỏ héo rầu rầu
Nhà nông bỏ công sức
Vác cuốc ra đồng sâu
Nhìn đám mây lơ lửng
Mạ hỏng thêm lòng đau
Trở về buồn xiết nỗi
Anh chị cãi lẫn nhau
Không tiền kiếm đâu rượu
Sao giải hết mệt đau?
Đêm khuya sao sáng tỏ
Trong sân vắng vẻ sao!
Liễu cao dăm ba gốc
Một mình thú tiêu dao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)