Một giọt mưa thu mấy giọt sầu?
Nước đời tan hợp nghĩ mà đau!
Ví không một bước qua cầu Thước,
Chi để ngàn thu thấm lệ Ngâu?
ngọn nước hững hờ đành rẽ lứa
Mối tình vơ vẩn vẫn giam nhau.
Cái đêm thất tịch đêm gì nhỉ?
Ngoảnh lại Ngân Hà lệ chứa sâu...