Xe nam đi lại vắng tin hồng,
Đường thế quanh co giận chửa thông.
Người có đồng lòng thêm khẳng khái,
Võ không lựa đất khóc anh hùng.
Mạnh Tân giắc giáp chờ mưa bắc,
Xích Bích giương buồm thiếu gió đông.
Ắt hẳn lòng trời phò tổ quốc,
Hoả tinh thổi đỏ giữa tầng không.

tửu tận tình do tại