Nửa đêm chợt thức, mơ đâu mất
Tỉnh ra chỉ thấy ướt mi thôi
Cả đời khi thức không hề khóc
Nằm ngủ say rồi, lệ mới rơi


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995