Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: gà (43)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 20:33

Thôi rồi! Ai ném hoặc ai quăng!
Lẽ có gà sanh cẳng rứa răng?
Năm đức đã đành trời sở phú,
Hai chân còn giận đất không bằng.
Coi giò tấp tểnh anh thầy bói,
Vuốt tóc chàng ràng lũ gái măng.
Thường có cái may trong cái rủi,
Sức dù sung sức bớt hung hăng.


Bài thơ ứng khẩu làm bỡn một người bạn thân ỷ mạnh mà bị mang tật.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]