Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Cơ (2 bài)
- Bối Quỳnh (1 bài)
- Quách Ngọc (1 bài)
- Lưu Cơ (19 bài)
- Đới Lương (2 bài)
Tạo ngày 30/11/2018 16:30 bởi tôn tiền tử
Trần Cao 陳高 (1314-1366) là thi nhân cuối đời Nguyên, tự Tử Thượng 子上, hiệu Bất hệ chu ngư giả 不繫舟漁者, người Bình Dương, Ôn Châu (nay thuộc Chiết Giang), đậu tiến sĩ năm Chí Chính thứ 14 đời Nguyên Thuận Đế, từng làm Lục sự ở lộ Khánh Nguyên. Tác phẩm có Bất hệ chu ngư tập.