Bên sông gió biển đẩy trăng cao
Sương trắng trời thu đáy nước chao
Chuốc rượu là ai đà rải chiếu
Đề thơ có khách ở bên lầu
Một trời tinh tú dần tàn hết
Muôn thuở non sông chẳng đổi nào
Tiên đảo biển nam tầm mắt ngút
Trên bè cần muốn rủ câu ngao

tửu tận tình do tại