Chỉ đợi hạ về chẳng thích đông
Búp non phơn phớt trắng pha hồng
Ao bùn chửa vướng mùi trần tục
Cửa Phật chớ phiền chuyện sắc không
Vẹn chữ thanh cao làn gió nội
Tròn câu tiết hạnh vị hương đồng
Ngàn năm nức tiếng trong trời đất
Tinh khiết danh lừng đệ nhất bông


5-11-2018