Nửa đời cợt gió với đùa trăng
Cũng bởi vì mê thích ả Hằng
Tấc dạ Thiên Bồng hơi rượu nhạt
Nỗi lòng Hậu Nghệ mũi tên căng
Lẻ loi vạn kiếp nơi cung Quảng
Xa xót ngàn năm dưới đất bằng
Chẳng phải Ngưu lang và Chức nữ
Cũng chờ Ô Thước nhịp cầu giăng


19-10-2018