Em nghiêng vành nón bài thơ,
Vừng trăng xứ Huế bất ngờ mọc lên.
Sáng soi đôi lúm đồng tiền,
Hắt nghiêng bóng mãi vào triền thơ tôi.


Nguồn:
1. Tạp chí Thế giới mới số 38, 9-1992
2. Tuyển tập Phụ nữ ngày nay số 1, 6-1993
3. Báo Giáo dục và thời đại chủ nhật số 13, 31-3-1996
4. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995
5. Lục bát tình, nhiều tác giả, NXB Đồng Nai, 1997