Trời Nam lượng chứa lắm điều hay
Nhân vật non sông tụ tại đây
Linh Thái xây kìa ngăn sóng dạt
Thiên cơ dựng đấy tạc lời bày
Hướng ra biển cả chân triều vỗ
Dừng lại đồng bằng gối phục xoay
Hiển ứng vô tình sao để bụng
Đầu non hổ bái nhiệm mầu thay!

tửu tận tình do tại