Bạch đi rồi ít ai thân thiết
Đông Dã vong, thơ viết kém hay
May nhờ Vương Kiến lại đây
Nhà thơ đối mặt vui vầy thi ca

tửu tận tình do tại