Mùa xuân theo mẹ lên chùa
Oản, xôi cũng nhận - chuỗi, bùa cũng đeo
Mẹ quỳ, tôi nép quỳ theo
Lạy từ ngọn cỏ lạy veo… tới trời!


Nguồn: Minithơ, NXB Thanh niên, 2008