Đồng xanh lúa ngát nhẩn nha chơi
Núi biếc bốn bề xuân thắm tươi
Phơ phất hoa bay vờn ngõ trúc
Quanh co suối chảy đá rêu phơi
Lo chi rượu ngọt cùng ai cạn
Chỉ sợ hoa tàn rụng tả tơi
Đang tiết thanh minh trời diễm tuyệt
Quên về thơ thẩn lãng quên đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.