Nguyệt Pha dừng ngắm dạ chơi vơi
Trăm thước đài cao chót vót trời
Muôn vật xoay vòng thu chuyển tiết
Một mình nhấp rượu chén nồng môi
Thẳm sâu lòng nước mây soi bóng
Tít tắp rừng xa suối lẻ loi
Thế sự đa đoan đâu kể xiết
May thay trời đẹp cứ vui chơi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.