Sứ giả trong mây oai lẫm liệt
Tới hỏi người lính Thái Nguyên quê
Trăm trận khổ chiến chưa về
Mây trên biên ải lạc rơi từng hàng
Đầu đao oán nỗi trăng sáng quá
Ngày lạnh bên thành chết lính rồi
Dưới thành vợ goá có người
Bi ai khóc đống xương rời lạnh khô.