Bảy dây gảy ngũ âm lạnh lẽo
Nghệ thuật này khó kéo tri âm
Phòng Thứ Luật người Hà Nam
Suốt đời mến Đổng Đình Lan tấu đàn

tửu tận tình do tại