Nhĩ hà tháng tám gió đưa chèo,
Bãi cát dần nhô mép ngấn triều,
Trong bóng dâu gai bời đóm lượn,
Tựa hoa đăng thắp tối Nguyên tiêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.