Gái họ Lư chơi đàn đáng nể
Sớm gả cho chàng trẻ thành tây
Ngán nghề đàn hát đó đây
Hái sen đem bán rồi quay về nhà

tửu tận tình do tại