Mừng ai gối phượng chăn loan
Khuyên ai gánh lấy giang san nhà chồng
Chúc ai tay bế tay bồng
Con Tiên rồi lại cháu Rồng về lâu
Mong ai con cháu mai sau
Khôn ngoan mở mặt năm châu cùng người
Quốc văn có một đôi lời
Đăng trương tân báo gửi người tân hôn


(Hữu thanh, 1921)

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]