Đức ông ăn mặn
Gà thiến đi tu
Nhởn nhơ cô thoã lên chùa
A gi đà phật! nam mô đắt hàng
Chuyến đò ngang, mình sau ta trước
Kiếp tài tình, mặt nước chân mây
Sông kia núi nọ còn đây
Nực cười ông vua Trụ mê say nghiêng thành
Thành nghiêng quán đổ tan tành
Trước sân con hươu rỡn, trong mành con dện sa
Cành mai quả bẩy quả ba
Ơi đàn chim tước bay ra lạc loài
Lạc loài phấn nhạt hương phai
Cám thương ai hữ, con người ới hỡi răng đen


(Lấy trong kịch Tây Thi)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]