Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 23/01/2019 22:24 bởi tôn tiền tử
Tăng Khải 曾棨 (1372- 1432) tự Tử Khải 子棨, hiệu Tây Thự 西墅, người Vĩnh Phong, An Cát (nay thuộc Giang Tây) đời Minh. Trạng nguyên năm Vĩnh Lạc thứ 2, làm hàn lâm tu soạn, trải các chức thị giảng, thị độc, đại học sĩ phường Hữu Xuân. Năm đầu Tuyên Đức thăng Thiếu chiêm sự, Nhật trực văn uyên các, chẳng bao lâu mất tại chức. Tác phẩm có Tây Thự tập.