Quần xanh nến đỏ lựa làn tiêu
Một khúc ca thanh chứa vạn điều
Hăm bốn cầu dòng xuân nước biếc
Chèo lan men lối có hoa theo

tửu tận tình do tại