Chẳng quản lõi tim vỡ
Chẳng tiếc đài sen úa
Vắng lặng canh dài
Vì người rơi lệ
Đầm đìa lã chã
Nghĩ tiền thân "vỡ ruột" một loài hoa
Ủ men đa tình lạ

Từng sợi khói sầu tỏa
Từng giọt minh châu rỏ
Tưởng nhớ năm xưa
Khấu công tiệc lớn
Thạch gia bếp đỏ
Dẫu anh nghiêng Đông hải cũng khô veo
Huống đêm dài cọc nhỏ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)