Chẳng hận hoa tàn rã,
Chẳng hận xuân tàn tạ.
Chỉ hận lưu quang,
Một năm một độ,
Lại thay tân hoả.
Dù thanh thiên bạch nhật buộc dây dài,
Lưu xuân chưa dễ đã.

Hoa viên thường luôn khoá,
Xuân sự thường luôn quá.
Măng nấu viên lâm,
Thưởng mai đài tạ,
Có chi cản trở.
Đã an bài giường xếp tiểu hồ sàng,
Đợi tháng hè nhàn toạ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.