Thân chưa định sơn lâm, chung đỉnh
Đâu biết rằng tóc nhích vào thu
Ải Tần sông Hán hận mù
Hơi đâu phí sức vận trù được thua
Hoàng kim ấn tranh đua nào dễ
Hãy trở về bạn với ngư tiều
Điền viên cuộc sống tiêu diêu
Một đời nhàn nhã sớm chiều Vũ Lăng

Hai hàng xóm bao phen mua rượu
Đi xuyên hoa trượng níu gậy nương
Công danh ngọn cỏ bên đường
Cười to thống khoái điên cuồng đã sao
Lưu Nguyễn say, chiều nào cũng muộn
Người hỏi tôi ngủ luống sớm trưa
Lộc Môn nhàn nhã có thừa
Thôn hoang xóm dã, nắng mưa mặc đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.