Cỏ đầy ải cũ phân vân
Doanh quân lính Hán trăng tần ngần treo
Mày ngài đối ảnh không theo
Quan san áo giáp chiếu đều đêm đêm

tửu tận tình do tại