Vạn dặm mây vàng che ải tía,
Chinh phu lệ rớt dạ bồn chồn.
Thiên cổ sa trường toàn xương trắng,
Mấy người sống nhập ải Ngọc Môn.

tửu tận tình do tại