Chim khổng tước kéo đuôi kim tuyến
Sợ người nên bay biến đinh hương
Hái rau đầu bãi Việt nương
Gọi nhau về nấu, tà dương xuống rồi.