Tơ liễu nhiều quấn người thân thiết
Vạn trượng cao thân vượt qua rau
Liễu thân tình tự ngả đầu
Hoa sen hết cánh thương nhau tỏ tình.