Mỹ nhân có kẻ;
Y phục lụa là.
Phong tư diễm lệ;
Tươi đẹp như hoa.
Má hồng ưng ửng;
Tóc mây la đà.
Đánh đàn gõ nhịp;
Hát khúc vì ta.
Bổng trầm đều nhịp;
Trong trẻo hài hoà.
Hôm nay vui thích;
Cần chi khác mà.