Ngàn kỵ theo gió cuốn;
Muôn kỵ thực rồng bay.
Trống chiêng trên dưới động;
Giáo mác dọc ngang đầy.
Tiết mao tựa mây trắng;
Cờ đỏ sắc son ngời.
Đức thái vương nhớ đến;
Cương thổ biết vững rồi.
Vượt qua rừng Vạn Tuế;
Lê Dương thẳng tới nơi.