Ai bảo vợ bỏ bạc?
Vợ bỏ càng nặng lòng.
Ngàn dặm không nhổ giếng,
Huống hồ từng chịu vâng.
Xa ngóng như gần gũi,
Bồi hồi chẳng được cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.