Nhẹ nhàng màn lay động,
Treo rủ lấp quang huy.
Ngày xưa từng đem tới,
Bây giờ lại mang về.
Cất trong rương giữ kín,
Dùng lại biết có khi?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.