27/09/2022 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 1
代劉勳出妻王氏作其一

Tác giả: Tào Phi - 曹丕

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2010 23:27

 

Nguyên tác

翩翩床前帳,
張以蔽光輝。
昔將爾同去,
今將爾同歸。
緘藏篋笥裡,
當復何時披?

Phiên âm

Phiên phiên sàng tiền trướng,
Trương dĩ tế quang huy.
Tích tương nhĩ đồng khứ,
Kim tương nhĩ đồng quy.
Giam tàng khiếp tứ lý,
Đương phục hà thì phi?

Dịch nghĩa

Màn trước giường khẽ lay động,
Treo rủ che lấp ánh quang huy.
Ngày xưa từng mang tới đây,
Bây giờ lại mang trở về.
Cất kín trong rương,
Bao giờ mới mở ra dùng lại?

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhẹ nhàng màn lay động,
Treo rủ lấp quang huy.
Ngày xưa từng đem tới,
Bây giờ lại mang đi.
Cất trong rương giữ kín,
Dùng lại biết có khi?
Lời tự chép trong Ngọc đài tân vịnh nói Vương thị tên Tống 宋, là vợ của Bình lỗ tướng quân Lưu Huân 劉勛, nhưng lấy hai mươi năm không có con nên bị Lưu Huân bỏ và lấy người vợ khác họ Tư Mã 司馬 ở Sơn Dương. Nghệ văn loại tụ 藝文類聚 (của Âu Dương Tuân 歐陽詢 đời Sơ Đường) chỉ chép bài đầu ghi tác giả là Tào Phi, Thản Trai thông biên 坦齋通編 (của Hình Khải 邢凱 đời Tống) có chép thêm bài thứ hai nhưng đề là Tào Thực làm, Ngọc đài tân vịnh chép cả hai bài nhưng cho là của chính Vương thị làm. Ở đây căn cứ theo Nghệ văn loại tụ. Hai bài thơ này là nguyên mẫu của bài Bình lỗ tướng quân thê 平虜將軍妻 của Lý Bạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Phi » Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 1