Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2018 21:39

新春偶詩一首

卒人如顧問新郎,
燕雁相尋實正當。
借問有無真幸福,
春風披拂滿花香。

 

Tân xuân ngẫu thi nhất thủ

Tốt nhân như cố vấn tân lang,
Yến nhạn tương tầm thực chính đương.
Tá vấn hữu vô chân hạnh phúc,
Xuân phong phi phất mãn hoa hương.


Lạc khoản: “Nhất cửu cửu nhị niên thư tặng Nguyễn Đức Hùng thi sĩ, Tào Mạt” 一九九二年書贈阮德雄詩士,曹妺 (Năm 1992 viết tặng thi sĩ Nguyễn Đức Hùng, Tào Mạt).