Xê dịch một đời như cỏ bồng
Làm chàng lãng tử khắp non sông
Nên thiên bất hủ văn tuỳ bút
Ðến chuyến đi này vẫn túi không.

tửu tận tình do tại