Võ lược, văn tài, đời loạn sinh,
Khai nguyên định giáp ngời trung trinh.
Làm thày, làm tướng: bậc nhân giả,
Tóc bạc, lòng trong, vui thái bình.

tửu tận tình do tại