Long thành gái giỏi Thạch thôn
Lam làm khuya sớm mỏi mòn vóc hoa
Nửa đời duyên nghiệp chưa tha
Ðơn côi thân Tấm canh tà đèn chong.

tửu tận tình do tại